ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1        Deze voorwaarden zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door PARIS LONDRES van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die tussen PARIS LONDRES NV, met vennootschapszetel te 8000 Brugge, Zuidzandstraat 11, met ondernemingsnummer 0448.806.330, en de Klant tot stand komen via haar website www.parislondres.be, alsook op alle aanbiedingen die PARIS LONDRES doet door middel van haar website.

1.2        Tenzij wanneer dit schriftelijk door PARIS LONDRES werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de Klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door PARIS LONDRES.

 

Artikel 2. Ontstaan verkoopovereenkomsten

2.1        De aanbiedingen en prijzen weergegeven op de website van PARIS LONDRES www.parislondres.be worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Zij zijn slechts informatief en verbinden PARIS LONDRES niet.

2.2        Bestellingen verbinden PARIS LONDRES slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de Klant vanwege PARIS LONDRES per e-mail een bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen.

2.3        Elke verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van PARIS LONDRES. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door PARIS LONDRES te worden aanvaard.

2.4        PARIS LONDRES heeft het recht de verkoopovereenkomst kosteloos te ontbinden binnen een termijn van 3 (drie) werkdagen nadat de verkoopovereenkomst gesloten werd conform artikel 2.3 indien de voorraad ontoereikend blijkt om aan de bestelling te beantwoorden.

 

Artikel 3. Handelingsbekwaamheid en status

3.1        Door het plaatsen van een bestelling garandeert de Klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de verkoopovereenkomst bedoeld in artikel 1.1  aan te gaan.

3.2        Aankopen via de website bedoeld in artikel 1.1 staan uitsluitend open voor consumenten. De Klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar. 

 

Artikel 4. Rechtsmisbruik, kwade trouw

4.1        In geval van gemotiveerd vermoeden van PARIS LONDRES van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant, is PARIS LONDRES gerechtigd de overeenkomst te ontbinden lastens de Klant, onverminderd het recht in hoofde van PARIS LONDRES om schadevergoeding te vorderen voor de ten gevolge van het rechtsmisbruik of de kwade trouw geleden schade.

4.2        PARIS LONDRES is tevens gerechtig om in geval van gemotiveerd vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant de account van de Klant af te sluiten in welk geval de Klant niet langer bestellingen zal kunnen plaatsen via de website.

 

Artikel 5. Levering en transportkosten

5.1        De bestelde goederen worden door PARIS LONDRES geleverd op het door de Klant aangegeven leveringsadres.

5.2        De kosten van het vervoer en de verpakking van de goederen worden door de Klant gedragen.

5.3        De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden PARIS LONDRES slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten. Indien geen leveringstermijn werd overeengekomen zal PARIS LONDRES de goederen leveren binnen een termijn van 30 dagen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de goederen niet werden geleverd binnen de vooropgestelde termijn of binnen voormelde termijn van 30 dagen, heeft de Klant het recht PARIS LONDRES te verzoeken de goederen te leveren binnen een aanvullende termijn die gelet op de omstandigheden passend is. Indien de goederen niet worden geleverd binnen deze aanvullende termijn, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.4        In geen geval is PARIS LONDRES gehouden tot levering over te gaan zolang zij de in artikel 6.1 bedoelde betaling niet heeft ontvangen.

5.5        In afwijking op artikel 5.1 levert PARIS LONDRES geen goederen buiten België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.

 

Artikel 6. Betaling

6.1        Betaling dient te gebeuren aan de hand van één van de betalingsfaciliteiten aangeboden op de website. De Klant verklaart enkel gebruik te maken van betaalkaarten of kredietkaarten die hij gerechtigd is te gebruiken en verklaart dat voldoende fondsen aanwezig zijn om de betaling te laten doorgaan. Betaling door middel van overschrijving is uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.

6.2        In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 12% per jaar vanaf de vervaldatum.

6.3        In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro.  

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1        De consument heeft het recht aan PARIS LONDRES mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken moet de Klant PARIS LONDRES, gevestigd te 8000 Brugge, Zuidzandstraat 11, informeren van zijn beslissing tot herroeping per post, per fax +32 (0)50 47 00 55 of e-mail webshop@parislondres.be. De Klant mag daarbij gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.2        De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient de goederen in de originele verpakking, ongedragen en voorzien van originele dozen, etiketten, labels,… terug te zenden naar volgend adres: PARIS LONDRES NV, Dirk Martensstraat 21, 8200 Brugge en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant PARIS LONDRES in kennis stelde van zijn beslissing tot herroeping. De Klant wordt geacht deze termijn na te leven wanneer de goederen worden teruggestuurd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

7.3        De Klant draagt de kosten verbonden aan het terugzenden van de goederen.

7.4        Herroeping wordt enkel aanvaard indien de goederen onbevuild, onbeschadigd en ongedragen worden teruggezonden.

7.5        Indien de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen terug die hij tot op dat moment heeft gedaan terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door PARIS LONDRES geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat PARIS LONDRES op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant de overeenkomst te herroepen. Behoudens andersluidende overeenkomst gebeurt de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. In ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Niettegenstaande het voorgaande is PARIS LONDRES gerechtigd de terugbetaling in te houden tot op datum van ontvangst van de teruggezonden goederen of de dag waarop de Klant het bewijs levert dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk ogenblik zich eerst voordoet.

 

Artikel 8. Klachten

8.1        Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen door de Koper binnen de 48 uur na het in ontvangst nemen aan PARIS LONDRES te worden overgemaakt per aangetekend schrijven, per fax op het nummer +32 (0)50 47 00 55 of per e-mail op webshop@parislondres.be.

8.2        Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de Koper onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking, aan PARIS LONDRES te worden overgemaakt per aangetekend schrijven, per fax op nummer +32 (0)50 47 00 55 of per e-mail op webshop@parislondres.be.

8.3        Klachten die buiten de onder artikel 8.1 en 8.2 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van PARIS LONDRES.

 

Artikel 9. Garantie

9.1        Op al onze artikelen is een garantie geldig van 2 jaar vanaf de levering van het artikel. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. Gebreken die veroorzaakt worden door overmacht, ongelukken, valpartijen, nalatigheid, verwaarlozing, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, verkeerd of hardhandig gebruik, slecht onderhoud of foute behandeling (door de Klant zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en is bijgevolg de verkoper niet aansprakelijk.

9.2        Het beroep op de garantie dient te gebeuren door het binnenbrengen van het artikel (die droog, hygiënisch en proper moet zijn) in één van de PARIS LONDRES verkooppunten of door de terugzending van het artikel door de Klant en op kosten van de Klant samen met het aankoopbewijs naar het volgende retouradres: PARIS LONDRES NV, Dirk Martensstraat 21, 8200 Brugge (België).

9.3        Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant PARIS LONDRES NV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

9.4        De Klant dient op een goed zichtbare manier aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst van de Verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van het artikel, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan het artikel die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zal het artikel onhersteld worden terugbezorgd aan de Klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van de herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de Verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

9.5        Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Schoenen moeten wegens de aard van deze artikelen aantoonbaar goed onderhouden zijn om onder garantie te kunnen vallen en schoenzolen vallen in elk geval buiten garantie, tenzij duidelijk is dat het gebrek aan de schoenzolen een productiefout betreft.

 

Artikel 10. Bescherming persoonsgegevens

10.1        De door de Klant in het kader van zijn aankoop meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

10.2        PARIS LONDRES verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de Klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst alsook teneinde de Klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van PARIS LONDRES, en zal deze gegevens steeds behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

10.3        De persoonsgegevens van de Klant zullen door PARIS LONDRES worden bewaard tot 3 jaar na de laatste aankoop door de Klant. Na deze datum zullen deze persoonsgegevens worden vernietigd. Indien de Klant na voornoemde periode van 3 jaar opnieuw een bestelling via de website wil plaatsen zal desgevallend een nieuwe account moeten worden aangemaakt.

 

Artikel 11. Cookies

11.1      De Klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website gebruik maakt van cookies die door de Klant moeten worden aanvaard indien de Klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de Klant opgeslagen om het gebruik van de website door de Klant en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies.

11.2      PARIS LONDRES informeert de Klant dat hij ten allen tijde het accepteren van cookies kan stopzetten door de instellingen in zijn browser in die zin aan te passen met dien verstande dat dit het gebruik van de website kan hinderen of zelfs onmogelijk kan maken.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1      De Klant verklaart ervan in kennis gesteld te zijn dat de inhoud van de website www.parislondres.be beschermd wordt door diverse intellectuele eigendomsrechten. Behoudens schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van PARIS LONDRES is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van inhoud van de website verboden.

12.2      In afwijking op artikel 11.1 is de Klant gerechtigd om van de pagina’s die relevant zijn met betrekking tot de door hem/haar verrichte aankoop een kopie voor persoonlijk gebruik te printen.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1      PARIS LONDRES draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de software van de Klant of het verlies van data door de Klant die in verband zou kunnen gebracht worden met het gebruik van de online webshop, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies zoals, niet-limitatief, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de onkosten, verstoring van planning of door derden geëiste betalingen.

13.2      PARIS LONDRES draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid van de op de online Webshop beschikbare informatie.

13.3      PARIS LONDRES streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de Webshop, zonder evenwel de beschikbaarheid ervan op welke manier ook te garanderen. In geen geval kan PARIS LONDRES aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van de Webshop.

13.4      In ieder geval is de aansprakelijkheid van PARIS LONDRES uit hoofde van de koopovereenkomst en het gebruik van de Webshop beperkt tot het bedrag de verrichte aankoop.    

 

Artikel 14. Bewijsvoering

14.1      Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de login gegevens van de website en elektronische berichten.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1      De koopovereenkomst tussen de Klant en PARIS LONDRES wordt beheerst door het Belgisch recht.

15.2      In geval van een geschil is de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd. In de mate dat een geschil valt onder de materiële bevoegdheid van de vrederechter is uitsluitend de vrederechter van het 4de kanton Brugge bevoegd.